Läs gärna våra
bokningsvillkor

inför en utbildning hos oss!

Capacitet – bokningsvillkor!

När du bokar en utbildning hos oss är din anmälan bindande, skulle du mot förmodan ändå behöva boka av eller boka om så finner du villkoren för vad som gäller här nedan:

Fakturering

Fakturering sker månaden före utbildningsstart. Vid anmälan senare än 20 dagar före utbildningsstart ska fakturan vara betald senast dagen innan utbildningsstart, om inte annat överenskommits.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen i Sverige. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Av- och ombokning öppen utbildning

Av- och ombokning skall alltid ske skriftligt till Capacitet.

Avbokning:

  • Vid avbokning mellan 2–4 veckor före utbildningsstart debiteras 50% av kostnaden.
  • Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningsstart debiteras 100% av kostnaderna.

Ombokning:

  • Vid ombokning senare än 2 veckor före utbildningsstart debiteras 50% av kostnaden.
  • Ombokning kan endast ske en gång och nytt kurstillfälle ska väljas inom 6 månader från den dagen ombokningen skedde.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare.
  • Vid utebliven närvaro är platsen förverkad.
Lokaler

Utbildningen genomförs i Capacitets lokaler i den ort vilket du anmält dig till.

Måltider

Måltider, såsom frukost, lunch och eftermiddagsfika, är inkluderat under utbildningsdagarna.

Sjukdom/olycksfall

Vid sjukdom/olycksfall som medför att du inte kan påbörja utbildningen, och med ett läkarintyg som kan intyga detta, får du boka om platsen till ett nytt utbildningsdatum kostnadsfritt. Vid sjukdom/olycksfall under påbörjad utbildning erbjuds du ett individuellt möte med en ledarutvecklare.

Reservation för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp utbildningsdatum eller ställa in en utbildning vid för få deltagare eller sjukdomsfall. Vid inställd utbildning erbjuds likvärdig utbildning eller återbetalning. Vi reserverar oss även för ändringar gällande ledarutvecklare eller lokal. Vi ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av framskjuten, ombokad eller inställd utbildning.

Allmänna villkor

Parterna förbinder sig att för tredje man varken yppa, avslöja eller dra nytta av sekretessbelagd information, vilken part erhållit från annan part eller som framkommit under genomförandet av gällande uppdrag.

Sekretessåtagandet gäller till dess sekretessbelagd information blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal. Part skall genom tystnadsförpliktelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess iakttages. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

Behandling av personuppgifter

Capacitet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Capacitet och behandlar inför och under utbildningsuppdraget. Capacitet ska därmed tillse att Capacitet har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Uppdragsgivaren ska säkerställa att Capacitet har rätt inom Wise Group-koncernen behandla kontaktuppgifter, och eventuellt andra personuppgifter, till Kundens anställda om och i den utsträckning de behövs för att Capacitet ska kunna utföra uppdraget. Ta del av Wise Groups fullständiga integritetspolicy här!

Immateriella rättigheter

Alla eventuella rättigheter som uppkommer inom ramen för uppdraget, inklusive rätten att använda dem i eget namn, ska med oinskränkt äganderätt tillfalla Capacitet.

Uppdragsgivaren har inte rätt att utan skriftligt godkännande från Capacitet använda några av dessa rättigheter.

Reklamation

Åberopar Uppdragsgivaren fel eller brister i arbetsresultatet och eller utförandet av den köpta tjänsten ska detta meddelas skriftligen utan dröjsmål för Capacitets omgående åtgärdande.

Fel eller brist som upptäcks av Uppdragsgivaren efter att uppdraget och/eller tjänsten har slutförts ska skriftligen reklameras inom sju kalenderdagar efter att uppdraget avslutades/tjänsten slutfördes. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning

Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamation inte sker inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

Tvist

Detta avtal tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvist med anledning av avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”befriande omständighet”) som part inte råder över och som förhindrar fullgörandet. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalet sätt.

Som befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda ej förutsägbara omständigheter.

För att få befrielse enligt första tycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom.

Parts insolvens

Vardera part har rätt att häva avtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett om avtalet hävs eller inte, ska part gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra partens obestånd. Gottgörelse gentemot annan part är begränsad till motsvarande max erlagt arvode för uppdraget i enlighet med bestämmelsen ovan om Capacitets ansvar.

Hör av dig till oss om du vill veta mer? Fyll i formuläret nedan:

Bokning "Capacitet – bokningsvillkor!"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Capacitet – bokningsvillkor!

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.

Team Leader

Marie Edvell
Team Leader

”Otroligt härligt att få reflektera och ägna tid åt mitt uppdrag som chef tillsammans med andra deltagare. Utbildningen var en riktig självförtroendboost och energipåfyllning. Nu känner jag mig mycket tryggare inför rollen som chef och det ansvar som det innebär”

Sales Director Sweden

Henrik Siverbrant
Sales Director Sweden

”Fasen vad bra denna utbildning var. Den fick mig att lyfta blicken och vilja börja göra annorlunda istället för att köra på i gamla hjulspår. Utbildningen var en ”väckarklocka”, nu är jag ännu mer konstruktiv, tydlig och direkt i min återkoppling. Att få möjligheten att reflektera kring uppdraget tillsammans med två kollegor var positivt. Nu har vi en ökad förståelse för varandra och ett ännu bättre samarbete”

East Capital

Bozenna Bengtsson
East Capital

"Den här kursen sitter kvar, tack vare ett ambitiöst upplägg och med förmånen att få fortsätta fördjupa sig via coachingen. Även om vi var en grupp så kändes det personligt. Utbildaren lyssnade på var och en, alla fick utrymme. Jag har blivit tydligare gentemot mitt team och mig själv med mål och vision samt fått verktyg att hantera olika personligheter. Kursen har verkligen stärkt mitt självförtroende i rollen som chef."


Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!